WGA Eigen risico verzekering

WGA Eigen Risico Verzekering (WGA eigen risicodrager) via NFCO.

De gedifferienteerde WGA -premie wordt door het UWV jaarlijks vastgesteld. Werkgevers betalen naast de basispremie voor het WAO/WIA een gedifferienteerde premie die afhankelijk is van het arbeidsgeschiktheidsrisico in de onderneming.
Iedere werkgever ontvangt van de belastingdienst jaarlijks een opgave over de hoogte van de premie die betaald moet worden.

 

Eigenrisicodragers betalen deze premie niet; zij kunnen ervoor kiezen de WGA -uitkeringen zelf te betalen of een verzekering te sluiten bij een particulier verzekeraar.

 

Blijft u nu het UWV sponsoren met het betalen van de hogere premie over de loonsom aan het UWV of sluit u nu een WGA Eigen Risico Verzekering af tegen een lagere premie via het Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. ( NFCO).

 

De basispremie voor WAO/WIA is voor iedere werkgever gelijk (2012 een premie van 5,05 procent over het premieloon).
De WW -premie voor 2012 komt volledig voor rekening van de werkgever en is 4,55 procent.

 

De WGA Eigen Risico Verzekering via NFCO ( www.nfco.nl) biedt u wel de voordelen van het eigen risico dragen maar zeker niet de lasten. De WGA Eigen Risico Verzekering van NFCO is voor werkgevers ( klein en groot) alles van A tot Z geregeld.

 

De voordelen zijn o.a.:

 

 • Uw premiepercentage voor de WGA Eigen Risico Verzekering van NFCO staat voor drie jaar vast terwijl het UWV de werkgever direct een hoger premiepercentage in rekening brengt.
 • Re-integratie door de verzekeraar bij ziekte.

 

De vergoeding die u van de verzekeringsmaatschappij ontvangt kunt u uw betalingsverplichtingen als eigenrisicodrager voldoen en ook aan de overige verplichtingen in het kader van het eigenrisicodragerschap kunt u voldoen. Een belangrijke verplichting van het eigenrisicodragerschap is de re-integratieverplichting.

 

Een belangrijk voordeel van de WGA Eigen Risico Verzekering via het NFCO is dat de kosten/premie voor drie jaar zeker zijn. Dus geen onverwachte kosten door het eigenrisicodragerschap. Vrijblijvende deskundige informatie via info@nfco.nl of via het contactformulier . Bellen over de voordelen van de WGA Eigen Risico Verzekering van het NFCO kan natuurlijk ook: 036-5462527.
Alle werkgevers zijn voor de WGA-uitkering standaard verzekerd bij het UWV voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. De werkgever betaalt hiervoor een gedifferentieerde premie. Zodra een werknemer een uitkering in het kader van de WGA ontvangt stijgt de premie die betaald moet worden fors.

 

De gedifferentieerde UWV-premie
Bent u geen WGA-eigenrisicodrager dan betaalt de werkgever een gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV. De hoogte van de gedifferentieerde premie bij het UWV verschilt per bedrijf. Als uitgangspunt wordt het rekenpercentage genomen. Dit is een percentage van de premieloonsom, in 2012 0,48%. Dit percentage wordt – binnen een bepaalde bandbreedte – verhoogd of verlaagd afhankelijk van het aantal arbeidsongeschikten binnen het bedrijf (bij grote werkgevers) of de branche (bij kleine werkgevers). Door deze werkwijze kan de gedifferentieerde premie schommelen tussen de volgende percentages:

 

 • Grote werkgevers (loonsom > = € 755.000) betalen in 2012 minimaal 0,13% en maximaal 2,12% over de loonsom.
 • Kleine werkgevers (loonsom < € 755.000) betalen minimaal 0,48% en maximaal 1,59% over de loonsom.

 

Ook de premie die WGA-eigenrisicodragers aan verzekeraars betalen, is afhankelijk van de omvang (loonsom) van het bedrijf en of er sprake is van instroom in de WIA. Echter, het grote verschil met het UWV is, dat de (gedifferentieerde) premie bij het UWV direct wordt verhoogd bij instroom in de WGA en bij een verzekeraar, gedurende de contractstermijn van de verzekering vaststaat.

Premies en parameters WGA/Werkhervattingskas

Omschrijving 2011 2013
Gemiddelde loonsom in € €29.900 €30.300
Grens grote/kleine werkgever in € €747.500 €757.500
Gemiddeld percentage 0,55% 0,52%
Minimumpremie kleine werkgever 0,56% 0,47%
Maximumpremie kleine werkgever 1,65% 1,56%
Minimumpremie grote werkgever 0,07% 0,13%
Maximumpremie grote werkgever 2,20% 2,08%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,28% 0,23%
Rekenpercentage 0,62% 0,54%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,96% 1,78%
Rentehobbel 0,09% 0,00%
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever.
Bij een beschikbare periode van:
1 jaar 5,00 5,00
2 jaar 2,50 2,50
3 jaar 1,66 1,66
4 jaar 1,25 1,25

 

Bij een zieke werknemer start het UWV het re-integratietraject pas nadat het personeelslid is ingestroomd in de WIA en dat is pas na twee jaar ziekte. De werkgever is verplicht de eerste twee jaar van ziekte er alles aan te doen om de werknemer te re-integreren/te werken aan het herstel. Re-integratie is verplicht en wordt getoetst door het UWV bij het instromen in de WGA.

 

Eigenrisicodrager worden en het risico extern verzekeren
Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. En een WGA Eigen Risico Verzekering afsluiten. Als uw medewerker de WGA instroomt, vergoedt de verzekeraar zijn WGA-uitkering. De premie is veelal drie jaar gegarandeerd. Als er erg veel medewerkers de WGA instromen, kan de verzekeraar de premie van de verzekering verhogen na afloop van de contractsduur van 3 jaar. Maar liever nog investeren men extra in preventie en re-integratie om (toekomstige) WGA-instroom te voorkomen.

 

Wanneer is eigenrisicodragerschap aantrekkelijk

Eigenrisicodrager worden voor de WGA is aantrekkelijk voor werkgevers die:

 • geen werknemers hebben die al een WGA-uitkering ontvangen;
 • geen werknemers hebben die langer dan zes maanden ziek zijn;
 • geen zieke werknemers hebben waarvan in redelijke mate te voorspellen is dat zij in de toekomst aanspraak op een WGA-uitkering zullen maken.

 

De WGA Eigen Risicoverzekering
De WGA-Eigen Risicoverzekering is een verzekering die dekt de wettelijke uitkeringsverplichting van de werkgever. De premies van WGA Eigen Risicoverzekering staan voor 3 jaar vast en inloop is standaard 6 maanden meeverzekerd.

 

De voordelen van een WGA Eigen Risico Verzekering

 • Gedifferentieerde WGA-premie vervalt
 • Ondersteuning bij re-integratie van zieke werknemers
 • Inlooprisico meeverzekerd (standaard zes maanden, langer op basis van maatwerkofferte)
 • De verplichte garantieverklaring maakt deel uit van de verzekering
 • Uitlooprisico meeverzekerd
 • Geen administratieve rompslomp
 • Juridische ondersteuning en conflictbemiddeling
 • Werkgeverslasten zijn standaard meeverzekerd
 • Premie staat voor drie jaar vast, dus geen schommelingen van de premie.
 • Indien gewenst kunnen personeelsleden 50 procent van de premie betalen

 

De dekking
De uitkeringsverplichting van de werkgever die voortvloeit uit het eigenrisicodragerschap. Dit is het geval wanneer de werknemer recht heeft op:

 • De loongerelateerde uitkering
 • De loonaanvullingsuitkering,
  bij de loonaanvullingsuitkering wordt het deel boven de vervolguitkering niet gedekt, dit valt niet onder het eigen risico!
 • De vervolguitkering,
  de verplichte aanvulling die de werkgever moet uitkeren wanneer een werknemer onder het sociaal minimum komt
 • Bij overlijden wordt altijd nog 2 maanden uitgekeerd.
 • Maximale uitkeringsduur zolang werknemers recht op een WGA-uitkering hebben, maximaal 10 jaar per werknemer
 • Verzekerd bedrag is maximaal het SV premieloon
 • Indexering van uitkering Indexering- WIA
 • Contractduur 3 jaar
 • Preventie en re-integratiedienstverlening

 

Kansen voor werkgever: WGA-Eigen Risicodrager worden
De verwachting is dat de UWV-premies de komende jaren nog verder zullen stijgen. Bovendien heeft de overheid plannen om de WGA volledig te privatiseren. Daarom is het vooral nu voor veel bedrijven aantrekkelijk om Eigen Risicodrager voor de WGA te worden.

 

Aantrekkelijke premies WGA Eigen Risico Verzekering
Bedrijven die Eigen Risicodrager voor de WGA worden, kunnen dit risico privaat verzekeren. De premies van de WGA Eigen Risico Verzekering zijn in veel gevallen lager dan de UWV-premies. Bovendien is het mogelijk om tegen een opslag bestaande zieke werknemers mee te verzekeren.

 

Zeer belangrijk aandachtspunt!
Als een werkgever eigenrisicodrager wordt, betekent dit dat hij ook de uitkeringslasten van werknemers die nu al een WGA-uitkering ontvangen, moet dragen. Heeft de werkgever al zieke werknemers? Houd er dan rekening mee dat een eventuele toekomstige WGA-uitkering voor rekening van de werkgever komt.

 

Intensieve ondersteuning bij re-integratie
De eigenrisicodrager is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. Om WGA-instroom van medewerkers te voorkomen, ondersteunen wij werkgevers vanaf het begin intensief bij het herstel van hun medewerker. In de eerste drie maanden van ziekte is de kans op een succesvolle re-integratie echter het grootst. Uit onderzoek blijkt immers dat re-integratie-inspanningen het meeste effect hebben in de eerste twee jaar van ziekte. Overigens blijven we ook na deze twee jaar ondersteuning bieden. De werkgever is daarom beter in staat om zijn werknemers succesvol te re-integreren dan het UWV. Bovendien zal de verzekeraar de werkgever al in de beginfase van verzuim uitgebreid ondersteunen bij de re-integratie met advies en (financiële) middelen. Zeker wanneer bij dezelfde verzekeraar ook een verzuimverzekering is afgesloten

 

Snelle en flexibele dienstverlening
Bij het Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers bent u verzekerd van snelle, deskundige en persoonlijke dienstverlening. Offertes voor de WGA Eigen Risico Verzekering voor bedrijven zonder inloop heeft u binnen 48 uur. U kunt deze gemakkelijk en snel aanvragen via info@nfco.nl

 

Wanneer en wat moet een werkgever doen?
Als een bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, regelt NFCO de volledige administratieve afhandeling bij de Belastingdienst en de aanvraag voor de verzekering. Het enige wat wij nodig hebben is het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier WGA-Eigen Risicoverzekering, de validiteitsverklaring en het ingevulde en ondertekende formulier Loonheffingen eigenrisicodragerschap van de Belastingdienst. NFCO maakt graag een afspraak om de formulieren samen in te vullen.

 

Per 1 januari 2013 kunnen bedrijven weer eigen risicodrager worden. De Aanvraag voor de Belastingdienst moet 13 weken van tevoren, dus voor 1 oktober 2012 binnen zijn. Om de aanvraag tijdig in orde te maken, moeten alle formulieren voor 1 oktober 2012 bij ons binnen zijn. Wij adviseren u graag over het juiste uitstapmoment.

 

Advies nodig?
Wij kunnen u ondersteunen en helpen met een inventarisatie, analyse, rapportage en advies. De kosten voor een WGA Eigen Risico-onderzoek zijn voor onze rekening. Indien u naar aanleiding van ons advies een WGA Eigen Risico Verzekering afsluit en bij ons onderbrengt wordt een beheersvergoeding gehanteerd door middel van een doorlopende provisie, welke bij de opgegeven premie is inbegrepen. Bij de meeste verzekeraars bedraagt deze doorlopende provisie 10%.