Algemene voorwaarden Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers

De vennootschap onder firma Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32135894 en is gevestigd op de Zandzuigerstraat 14 te 1333 HD Almere

 

Artikel 1   Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers.

3. Diensten: de diensten die Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers aanbiedt zijn het ondersteunen van bedrijven in het gehele proces om een financiering te verkrijgen. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers kan hierbij worden gezien als een tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de financieringsmarkt. Onder diensten kunnen ook andersoortige diensten overeengekomen zijn.

4. Dienstverlener: Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, die diensten aan opdrachtgever aanbiedt hierna: NFCO.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die NFCO heeft aangesteld, projecten aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers heeft verleend voor diensten die door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers worden uitgevoerd, of waaraan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, alsmede

voorstellen van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers voor diensten die door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, elke overeenkomst tussen

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en opdrachtgever en op elke dienst die door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De algemene voorwaarde zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  met registratiedatum 17 februari 2012.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod  

1. Alle door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van NFCO heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers te retourneren.

2. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij opdrachtgever. Bij annulering wordt er minimaal 4 uren in rekening gebracht tegen het uurtarief van EUR 149,-.

4. Elke overeenkomst die met Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers wordt aangegaan of een project dat door opdrachtgever aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers wordt toegekend, berust bij het bedrijf van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en niet bij een individuele persoon die met Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is verbonden dan wel wordt ingeschakeld.

5. Het herroepingsrecht van opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de overeenkomst door meerdere opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de overeenkomst. 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt indien de opdracht is voltooid., De duur van

de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en

de tijdige aanlevering van de benodigde en verzochte informatie die Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers van opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel opdrachtgever als Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en

medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet voor zover Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de

overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk

gemaakte kosten verschuldigd van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers tegen het uurtarief van EUR 149,-. De urenregistratie van NFCO is hierbij leidend. Hierbij wordt er minimaal 4 uren in rekening gebracht tegen het uurtarief van EUR 149,-.

6. Zowel opdrachtgever als Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening 

1. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De overeenkomst op basis waarvan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van

opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.

3. De door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de diensten is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

8. Aan de hand van dit overleg zal er, indien dit overeengekomen is, een financieringsmemorandum opgesteld worden waarna financiers benadert zullen worden door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers.

 

Artikel 7   Verplichtingen opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van

opdrachtgever.

2. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door NFCO voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.

3. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers.

 

Artikel 8   Adviezen 

1. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gedaan voorstel, is opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 10   Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief .De kosten van de werkzaamheden worden vooraf berekend en vermeld op de offerte.

3.Indien overeengekomen voert Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief.

4.Het overeengekomen uurtarief is inclusief mogelijke onkosten en reiskosten en exclusief een vooraf overeengekomen succesfee die gehanteerd wordt indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers de financiering voor opdrachtgever finaliseert. Opdrachtgever is aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers de succesfee verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een financieringsovereenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt

ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verleende diensten, zulks gedurende zes maanden na beëindiging van de overeenkomst.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van opdrachtgever door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening dient opdrachtgever een

voorschot van 50% van de vooraf afgegeven begroting te betalen, tenzij partijen anders overeenkomen.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij

partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven

betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en

gegevens van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling

jegens opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de

overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11   Incassobeleid 

1. Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 12   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een

dienst van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13   Opschorting en ontbinding 

1. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is opdrachtgever verplicht om Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers te vergoeden voor elk financieel verlies dat Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van opdrachtgever.

 

Artikel 14   Overmacht 

1. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever of diens derden aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van

programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door opdrachtgever worden betaald. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet verplicht om opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers alleen geacht te bestaan ​​indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien opdrachtgever Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanig en nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers leidt tot aansprakelijkheid van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers geleverde diensten, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van NFCO.

6. Enige door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers opgeleverde adviezen en uitgevoerde onderhandelingen, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van NFCO

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door opdrachtgever ingeschakelde derde in Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers haar eigen advies.

9. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers.

 

Artikel 16   Geheimhouding 

1. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij opdrachtgever aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van opdrachtgever. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17   Intellectuele Eigendomsrechten  

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en worden niet overgedragen aan opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers worden overgedragen aan opdrachtgever, is Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers opgeleverde zaken, dient Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers voor alle aanspraken van opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19   Klachten 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk

binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen

mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@nfco.nl  met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20   Toepasselijk recht 
1. Op de rechtsverhouding tussen Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers en opdrachtgever,worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.