Dienstverleningsdocument

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat de relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk rekening houden met de persoonlijke situatie en wensen. Hierbij laten wij u zien hoe onze aanpak is.
In dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs met betrekking tot algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt indien u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening heeft. Naast een weergave van onze dienstverlening, geven wij u inzicht in de wijze waarop u ons vergoedt en de hoogte van onze vergoeding.

 

Wie zijn wij?
Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening.
Naam en adresgegevens
Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V.
Zandzuigerstraat 14
1333 HD  Almere

 

 

Bereikbaarheid
U kunt ons op vele manieren bereiken:
Telefoon : 036-5462525
Mobiel: Op aanvraag
Fax : 036-5462520
E-mail : info@nfco.nl
Internet : www.nfco.nl
Openingstijden
In principe zijn wij 24 uur per dag via internet, e-mail en fax beschikbaar. Van maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.30 -17.00 uur. Buiten deze uren kunt u voor spoedeisende zaken gebruik maken van onze voicemail-service welke geregeld door ons zal worden geraadpleegd.

 

 

Lidmaatschappen en registraties
Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. is bij diverse organisaties geregistreerd.
De belangrijkste hiervan zijn:

 

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12016693 onder de strategische alliantie met Houtwijck FP.
  • Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 32135894
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder de strategische alliantie met Houtwijck FP.
  • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH); W.J. van der Maas

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. is een strategische alliantie aangegaan met Houtwijck FP en is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016693. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen via www.afm.nl/registers.

 

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32135894

 

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
Wij zijn als geregistreerd erkend hypotheekadviseur aangesloten bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en hebben ons onvoorwaardelijk gecommitteerd aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Beroepscode ter bescherming van uw en onze belangen. Zie voor meer informatie www.seh.nl.

 

Onze dienstverlening
Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. beschikt -na controle op ondermeer deskundigheid en integriteit- over een vergunning volgens de Wet op het Financiële Toezicht ( Wft). Op basis hiervan zijn wij bevoegd om te mogen bemiddelen en adviseren in de volgende financiële producten:

 

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. U beslist hier over een verplichting die u voor een lange periode, meestal 30 jaar, aangaat. Bij een dergelijke beslissing, moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de rentevaste periode, de manier van aflossen en op andere belangrijke aspecten.

 

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in vele vormen. Van een eenvoudige verzekering om een uitvaart te bekostigen tot complexere verzekeringen om uw pensioen voor later goed te regelen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van een levensverzekering zijn.

 

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of uw woonhuis. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Het is verstandig om uw schadeverzekeringen periodiek te laten toetsen op de diverse (wet) wijzigingen die hebben plaatsgevonden.

 

Bancaire producten
Alle relevante bancaire producten, waarmee een ondernemer en een onderneming geconfronteerd wordt, worden door ons geadviseerd.

 

  • Borgstellingkredieten
  • Rekening-courant faciliteiten
  • Lease
  • Etc.

 

Onze dienstverlening is het adviseren en bemiddelen in de eerder genoemde financiële- en verzekeringsproducten. Tevens verzorgen wij voor u de permanente nazorg.

 

Hoe komen wij tot een advies?

 

Bemiddelingsvrij
Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. kent geen verplichtingen om financiële producten bij bepaalde instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze bemiddeling. Dit betekent voor u een extra waarborg met betrekking tot onze onafhankelijkheid.

 

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling, zoals bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap binnen onze onderneming. Deze vrijheid, om u datgene te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als zelfstandig ondernemer.
Keuze van aanbieders De markt kent vele aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waarmee we zaken doen.

 

Als wij u, op uw verzoek, adviseren over een bepaalde financiële dienst, onderzoeken wij vooraf of een product van één van de, door ons geselecteerde, aanbieders voldoet aan uw wensen.

 

De selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk vallen daar de hoogte van de rente en premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als er een beroep op hen wordt gedaan, spelen daarbij een belangrijke rol. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de instellingen waarmee wij zaken doen.

 

Hoe zit het met onze verdiensten en kosten?
Om onze diensten te kunnen verlenen, maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan kosten van marketing, automatisering, arbeid, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. heeft ervoor gekozen onze kosten rechtstreeks aan u te berekenen of indien de financiële instelling ervoor gekozen heeft provisie te vergoeden, zullen wij deze provisie voor u inzichtelijk maken en hierover afspraken met u maken. Primair werken wij op feebasis en indien dit niet mogelijk is op de van de instelling te ontvangen provisie.

 

De financiële instelling verstrekt, na het tot stand komen van een transactie, aan ons een provisie ter dekking van onze bedrijfskosten en onze verdiensten. Concreet betekent dit; dat zij deze provisie omslaan over de rente en/of premies.

 

Op deze wijze brengen wij bij u geen aparte kosten meer in rekening voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf daarover andere afspraken met ons heeft gemaakt.

 

Ons tarief bedraagt €.149,00 per uur excl.BTW. Vooraf stellen wij een dienstverleningsopdracht op waarin wij aangeven hoeveel uur wij besteden aan het analyseren, beoordelen en presenteren van het advies en het bemiddelen bij het tot stand komen van het gevraagde product/dienst.

 

Hierdoor weet u dus altijd op welke wijze wij worden gehonoreerd.

 

Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van de financiële dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

 

Juiste en volledige informatieverstrekking
Indien u ons verzoekt een advies uit te brengen, zijn wij voor onze adviezen afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie, die wij met u hebben, vragen wij u ons, gedurende het aanvraagtraject, te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

 

Totaalbeeld
Uw financiële zaken kunt u het best vergelijken met een puzzel: het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het voor ons van essentieel belang een totaalbeeld te hebben.


Wijzigingen melden

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie welke van invloed (kunnen) zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere inkomens- of arbeidssituatie, samenwoning, een huwelijk, echtscheiding, een geboorte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, een overlijden enz..

 

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het regelmatig voorkomen dat wij u informatie toesturen. Soms gaat het om informatie waarvoor wij de wettelijk verplichting hebben deze u te sturen. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen, offertes en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

 

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.
Maakt de klacht eerst kenbaar aan ons
Indien u een klacht heeft, vragen wij dit eerst kenbaar te maken aan ons. In de meeste situaties zullen wij uw klacht vlot kunnen verhelpen.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich vervolgens wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. De reglementen van  de Kifid worden hierbij door ons onderschreven en gerespecteerd en uitspraken van de Raad worden onvoorwaardelijk opgevolgd.
U kunt zich hiervoor wenden tot:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website : www.kifid.nl
Geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs
Indien wij er samen niet uitkomen, en u van oordeel blijft dat u door onze Erkende Hypotheekadviseur in uw belangen bent geschaad, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseurs welke uw klacht verder zal beoordelen. Wij zijn hierbij gehouden ons te voegen naar de uitspraken van deze Geschillencommissie.
U kunt zich hiervoor wenden tot:

 

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
Postbus 1321
1000 BH Amsterdam
Telefoon : 020 – 4 28 95 73
Fax : 020 – 4 28 95 74
Website : www.seh.nl

 

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze relaties op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen? Aarzelt u niet ons om een verdere toelichting te vragen. U kunt contact met ons opnemen via: info@nfco.nl

Wij zijn u graag van dienst!