Dienstverleningsdocument

pastedGraphic.png

 

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat de relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk rekening houden met de persoonlijke situatie en wensen. Hierbij laten wij u zien hoe onze aanpak is.

In dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs met betrekking tot algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening en waar u terecht kunt indien u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening heeft. Naast een weergave van onze dienstverlening, geven wij u inzicht in de wijze waarop u ons vergoedt en de hoogte van onze vergoeding.

NFCO B.V. is aangesloten bij het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en veel andere dienstverleners hebben een vergelijkbaar document zodat u ons kunt vergelijken met anderen, waaronder een vergelijking van de kosten.

Het dienstverleningsdocument maakt onderdeel uit van de gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB. Deze gedragscode heeft als doel het professionaliseren van het vak van financieringsadviseur. Tevens beoogt het de positie van MKB-ondernemers te versterken bij het aanvragen en realiseren van financieringen en helpt de MKB-ondernemer over wat u van NFCO B.V. met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van een Erkend Financieringsadviseur MKB mag verwachten.

 

Wie zijn wij?

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening.

Naam en adresgegevens

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V.

Zandzuigerstraat 14

1333 HD  Almere 

 

Bereikbaarheid

U kunt ons op vele manieren bereiken:

Telefoon : 036-5462525

Mobiel: Op aanvraag

E-mail : info@nfco.nl

Internet : www.nfco.nl

Openingstijden

In principe zijn wij 24 uur per dag via internet, e-mail en fax beschikbaar. Van maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.30 -17.00 uur. Buiten deze uren kunt u voor spoedeisende zaken gebruik maken van onze voicemail-service welke geregeld door ons zal worden geraadpleegd.

 

 

Lidmaatschappen en registraties

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. is bij diverse organisaties geregistreerd.

De belangrijkste hiervan zijn:

 

 • Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 32135894
 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH); W.J. van der Maas
 • Stichting MKB Financiering; NFCO B.V. heeft het Keurmerk Erkend MKB Financier en W.J.van der Maas is Erkend Financieringsadviseur MKB.

 

 

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32135894

 

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

Wij zijn als geregistreerd erkend hypotheekadviseur aangesloten bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en hebben ons onvoorwaardelijk gecommitteerd aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Beroepscode ter bescherming van uw en onze belangen. Zie voor meer informatie www.seh.nl.

 

 

Bancaire en non-bancaire producten

U wilt een lening voor uw bedrijf omdat u bijvoorbeeld machines wilt kopen of omdat u een nieuwe lening af wil sluiten om de huidige faciliteit(en) te herfinancieren. Belangrijk is dat u over een aantal aspecten nadenkt:

 • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen
 • De rente en kosten die u gaat betalen 
 • De wijze van aflossen en de looptijd
 • Welke zekerheden worden gevraagd

Alle relevante bancaire- en non bancaire producten, waarmee een ondernemer en een onderneming geconfronteerd wordt, worden door ons geadviseerd.

 

 • Borgstellingkredieten
 • Rekening-courant faciliteiten
 • Lease
 • Factoring
 • Non-bancaire financieringen
 • Etc.

 

Onze dienstverlening is het adviseren en bemiddelen in de eerder genoemde financiële bancaire en non-bancaire producten. Tevens verzorgen wij voor u de permanente nazorg.

 

Hoe komen wij tot een advies?

Bij een financieringsaanvraag worden een aantal fasen doorlopen:

 • Intake & oriëntatie & acceptatie: gesprek over financieringsbehoefte/financieringsdoel, de strategie, verzamelen van financiële- en ondernemingsgegevens, vaststellen van de risicobereidheid, de kennis en ervaring van de ondernemer en de financiële positie en het opstellen van een Quickscan. 

Uitsluitsel over de mogelijkheden en zo mogelijk start van het financieringsadviestraject. Er wordt een offerte met dienstverleningsovereenkomst en kostenindicatie verstrekt.

 • Ontwerp & advies: uitgebreide analyse en vaststellen van de mogelijkheden voor financieringsvormen; selectie van geldverstrekkers; voorstel waarin opgenomen welke financieringsoplossing het meest passend en verantwoord is gezien de situatie van de ondernemer. Op basis hiervan wordt bepaald hoe het vervolgproces eruit ziet en of er een financieringsaanvraag uitgebracht dient te worden.
 • Aanvraag: een aanvraag indienen bij de gekozen geldverstrekker(s); oplossingen/producten/aanbieders worden met elkaar vergeleken:
  • Vergelijking van een beperkt aantal producten
  • Vergelijking van beperkt aantal aanbieders
  • Geen aanbod van eigen producten ( NFCO is niet gelieerd aan enige aanbieder)
 • Beheer: gedurende de doorlooptijd van de financieringsaanvraag contact over de voortgang en eventuele herfinanciering indien gewenst door de ondernemer.

NFCO verricht de noodzakelijke inspanningen om de ontvangen opdracht naar beste vermogen te kunnen uitvoeren; het betreft een inspanningsverplichting en NFCO kan niet worden afgerekend op een te bereiken resultaat.

 

Bemiddelingsvrij

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. kent geen verplichtingen om financiële producten bij bepaalde instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze bemiddeling. Dit betekent voor u een extra waarborg met betrekking tot onze onafhankelijkheid.

 

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling, zoals bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap binnen onze onderneming. Deze vrijheid, om u datgene te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als zelfstandig ondernemer.

Keuze van aanbieders De markt kent vele aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waarmee we zaken doen.

 

Als wij u, op uw verzoek, adviseren over een bepaalde financiële dienst, onderzoeken wij vooraf of een product van één van de, door ons geselecteerde, aanbieders voldoet aan uw wensen.

 

De selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de rente onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als er een beroep op hen wordt gedaan,spelen daarbij een belangrijke rol. Op uw verzoek geven wij u een overzicht van de instellingen waarmee wij zaken doen.

 

Hoe zit het met onze verdiensten en kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen, maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan kosten van marketing, automatisering, arbeid, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

 

Nederlands Financieel Centrum voor Ondernemers B.V. heeft ervoor gekozen onze kosten rechtstreeks aan u te berekenen of indien de financiële instelling ervoor gekozen heeft provisie te vergoeden, zullen wij deze provisie voor u inzichtelijk maken en hierover afspraken met u maken. Primair werken wij op feebasis als eenmalige vergoeding voor het verkrijgen van de financiering en indien dit niet mogelijk is op de van de instelling te ontvangen provisie.

 

De financiële instelling verstrekt, na het tot stand komen van een transactie, aan ons een provisie ter dekking van onze bedrijfskosten en onze verdiensten. Concreet betekent dit; dat zij deze provisie omslaan over de rente.

 

Op deze wijze brengen wij bij u geen aparte kosten meer in rekening voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf daarover andere afspraken met ons heeft gemaakt.

 

Vooraf  mailen wij u ons dienstverleningsdocument toe en stellen wij een dienstverleningsopdracht op waarin wij onze werkzaamheden nader specificeren conform de gevraagde product/dienst en de met u overeengekomen vergoeding.

Hierdoor weet u dus altijd op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Voor extra werkzaamheden die buiten de dienstverleningsopdracht vallen is ons tarief  €.149,00 per uur excl. BTW.

 

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van de financiële dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

 

Juiste en volledige informatieverstrekking

Indien u ons verzoekt een advies uit te brengen, zijn wij voor onze adviezen afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie, die wij met u hebben, vragen wij u ons, gedurende het aanvraagtraject, te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw ondernemingsstructuur. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

 

Totaalbeeld

Uw financiële zaken kunt u het best vergelijken met een puzzel: het beeld is pas compleet te maken wanneer alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het voor ons van essentieel belang een totaalbeeld te verkrijgen.

 

Wijzigingen melden

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen die van invloed (kunnen) zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, wijzigingen in het management, problemen met leveranciers of afnemers etc.

 

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het regelmatig voorkomen dat wij u informatie toesturen. Soms gaat het om informatie waarvoor wij de wettelijk verplichting hebben deze u te sturen. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de offertes en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

 

Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Maakt de klacht eerst kenbaar aan ons

Indien u een klacht heeft, vragen wij dit eerst kenbaar te maken aan ons. In de meeste situaties zullen wij uw klacht vlot kunnen verhelpen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich vervolgens wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. De reglementen van de Kifid worden hierbij door ons onderschreven en gerespecteerd en uitspraken van de Raad worden onvoorwaardelijk opgevolgd.

U kunt zich hiervoor wenden tot:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Website : www.kifid.nl

 

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze relaties op het brede terrein van zakelijke financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u kunnen aangeven. Heeft u vragen? Aarzelt u niet ons om een verdere toelichting te vragen. U kunt contact met ons opnemen via: info@nfco.nl

 

Wij zijn u graag van dienst!