Compagnonverzekeringen

Wat als één van de eigenaren van de onderneming wegvalt….

Ondernemers die gezamenlijk een onderneming drijven in de vorm van een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap, kunnen bij overlijden van één van de mede-eigenaren voor onplezierige verwachtingen komen te staan, waarbij de voortzetting (continuïteit) van het bedrijf in het geding komt.

 

Risicoverzekeringen en zelfstandig ondernemers

Het kan gebeuren dat de erfgenamen van de overledene de positie van deze vennoot in het bedrijf afdwingen. En wellicht willen deze een andere koers met de onderneming gaan varen dan de overlevende vennoot zelf van plan is. Daardoor is deze niet meer zomaar meer baas in eigen onderneming en hierdoor kan het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen.

 

Ondernemers streven doorgaans naar continuïteit van hun onderneming, ook bij het overlijden van één van de vennoten. Om dit probleem of andere te voorkomen is het aan te bevelen om in een vennootschapsakte de mogelijkheid te creëren, dat bij overlijden van één der vennoten, de andere overblijvende vennoten het recht verkrijgen om het erfdeel uit de onderneming dat toekomt aan de erfgenamen te kunnen kopen.

 

 

Om van dit recht gebruik te kunnen maken, dienen de overblijvende vennoten over de nodige financiële middelen te beschikken. Deze financiële middelen dienen in contanten aanwezig te zijn en dat zorgt vaak voor problemen. Immers, meestal zit het geld vast in voorraden, machines en gebouwen. Een risicoverzekering die een contant kapitaal uitkeert bij overlijden is daarom een prima oplossing. De risicoverzekering zorgt ervoor dat de benodigde middelen (geheel dan wel gedeeltelijk) in geval van overlijden aanwezig zijn.

 

 

Polisconstructie

Indien de vennoot op zijn eigen leven een risicoverzekering sluit en daarbij de overblijvende vennoten als begunstigde aanwijst, zal bij overlijden van de verzekerde de uitkering onderhevig zijn aan heffing van successie. Er is namelijk sprake van successieheffing, indien er geld is onttrokken aan het vermogen van de erflater, in casu de verzekerde (overleden vennoot).

 

Dit kan worden voorkomen door de verzekeringnemer en begunstigde een ander te laten zijn dan de verzekerde.

 

M.a.w. bij twee vennoten, sluiten beiden een risicoverzekering op het leven van de andere vennoot, waarbij zij zichzelf als begunstigde aanwijzen, teneinde te voorkomen, dat een overlijdensuitkering in de successiesfeer terecht komt.

 

Het verdient aandacht om jaarlijks te controleren of de hoogte van de verzekerde kapitalen nog voldoende zijn om het erfdeel uit de onderneming te kunnen financieren. Mede gelet op de groei en ontwikkeling van de onderneming.